Ebü'l Ferec Abdullatif b. Abdulmun'im el-Harrâni el-Hanbeli

Uygarlığın Doğduğu Şehir: Şanlıurfa

İlkçağdan Günümüze Urfa'da Sanat ve Edebiyat

İslâmi Dönem Sanat ve Edebiyatçıları

Ebü'l Ferec Abdullatif b. Abdulmun'im el-Harrâni el-Hanbeli

578/1182 yılında Harran’da doğdu. Hadis ve fıkıh konularında alimdi. Hadis sahasında müteaddit cüzler tutmuştur. El Subaiyyat ve’l Sumaniyyat adlı eseriyle icâzet almıştır. Hocalarından bahseden El Müncem fi Esma el-Şuyuh adlı kitabı yazmıştır. Söz konusu kitap, biyografi yazarlığı açısından öneme haizdir. 672/1273 yılında 91 yaşında Kahire’de vefat etmiştir.

 
Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 1190 kez gösterilmiştir.